انسان شناسی علامه طباطبایی و علوم انسانی
36 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات علامه طباطبایی فیلسوف علوم انسانی سال 1390
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انسان، موضوع محوری علوم انسانی است. علامه طباطبایی با تحلیل ابعاد وجودی انسان و نیز ارائة نظام ارتباطات مفهومی انسانها با یکدیگر، مسیری را برای تحقق علوم انسانی گشود که اگر این مسیر به درستی طی شود، علوم انسانی اسلامی تحقق خواهد یافت؛ زیرا اسلام حقایق هستی را به انسان می نمایاند و این امر در قالب ارتباط مفهومی(اعتباریات) تبلور می یابد
دانلود