حدوث و قدم و حرکت جوهری در اندیشه علامه شعرانی
35 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات اندیشه نامه علامه شعرانی سال 1389
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مبحث حدوث و قدم در حکمت متعالیه یکی از مقدمات نظریة حرکت جوهری به¬شمار می-آید. مرحوم علامه شعرانی با تبیین و اقامة دلیل بر حرکت جوهری، بخشی از چگونگی تحقق معاد موجودات ممکن را ـ که همان حوادث زمانی هستند ـ بر اساس حرکت جوهری تبیین و مفاد آن را از آیات قرآن و عبارات صحیفة سجادیه نیز استفاده کرده است، که به نوبة خود کاری بدیع و ابتکاری است. در این نوشتار حدوث و قدم و حرکت جوهری بر اساس آراء صدرالمتالهین تبیین و سپس نتیجه¬گیری¬های مرحوم علامه شعرانی در آن زمینه و استفادة اصل حرکت جوهری از متن دین توسط ایشان بیان شده است.
دانلود