فلسفة حکمت متعالیه
39 بازدید
محل نشر: مجله قبسات شماره39و40
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فلسفةفلسفةاسلامی نگاهی برون سازمانی به فلسفةاسلامی است که شاخه‌ای ازآن فلسفةحکمت‌متعالیه است. ملاصدرا نظامی فکری وفلسفی تأسیس کرد که جامع روش‌ها وامتیازات مکاتب پیش ازخود وامتیازاتی بیش ازآنها بود. وی باملاحظةنیازها واقتضائات عصرخود برای تامین پاسخ‌های کافی و راه حل‌های مناسب برای مشکلات فکری وفرهنگی آن دوران، نظامی طراحی کرد که عقل، عرفان و وحی را در رسیدن به هدف موردنظر همراه ساخت وبا برقراری تعامل میان آن سه، درافقی بالاتر ازکلام وجدل، به حلّ مسایل مختلف فلسفی، فکری واعتقادی پرداخت. چیستی حکمت متعالیه، موضوع، غایت، قلمرو، روش شناسی، نسبت آن با مکاتب دیگر، علل وعوامل تاسیس وآسیب‌شناسی آن، مباحث تشکیل دهندة این جستار می باشند هستند.
دانلود