مراحل معرفت در حکمت اسلامی
41 بازدید
محل نشر: کارگاه علمی پژوهشی حکمت اسلامی و عالم معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی 1390
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نقطة عزیمت انسان در تحصیل شناخت به اشیاء، حواس اوست. اما این ادراکات تحت مدیریت نفس، مراحلی را طی می¬کند که معارف به دست آمدة آن، علاوه بر گسترش عرضی و افقی، اشتداد وجودی و اعتلای طولی نیز می¬یابد. نفس با تعالی در مراتب وجود، ادراکات حسی را به ادراکات خیالی و ادراکات خیالی را به معرفت¬های عقلی و سپس به معرفت¬های شهودی ارتقاء می¬دهد. بر اساس اصل اتحاد علم و عالم و معلوم، نفس با معلومات خود در هرکدام از مراتب وجودی متحد است. بنابراین معرفت به حقایق دین، که از امور غیبی¬اند، همان اتحاد و ارتباط وجودی نفس با آن حقایق است؛ لذا دعوت دین به معرفت مبدء و معاد و نیز اصطلاح ایمان به غیب، معنا و تبیینی عقلانی می¬یابند. این نوآوری حکمت صدرایی است که با اتکا بر مبانی هستی¬شناختی و انسان¬شناختی ابداعی وی سامان یافته است.
دانلود